Witamy na stro­nie METODE_

Pro­jek­tu­jemy:

  • sys­temy komu­ni­ka­cji wizu­al­nej – dla biu­row­ców, kom­plek­sów biu­ro­wych, cen­trów han­dlo­wych. Zakres od „totemu” zewnętrz­nego, napi­sów na ele­wa­cji, przez tablice recep­cyjne, ozna­ko­wa­nie pię­ter po piktogramy
  • sto­iska tar­gowe – na uży­tek dużych tar­gów zagra­nicz­nych lub kra­jo­wych. Zapew­niamy pro­jekt, reali­za­cję i wszelką logi­stykę zwią­zana z tego typu przedsięwzięciem
  • małe sto­iska – wie­lo­krot­nego użytku na potrzeby mniej­szych tar­gów zagra­nicz­nych lub kra­jo­wych. W zależ­no­ści od decy­zji klienta zapew­niamy trans­port, mon­taż na miej­scu lub nadzór
  • eks­po­zy­tory – o róż­nej for­mie i prze­zna­cze­niu, w zależ­no­ści od pre­zen­to­wa­nego pro­duktu i wize­runku firmy klienta
  • opra­co­wa­nia tech­no­lo­giczne – możemy wyko­nać pro­jekt tech­no­lo­giczny dla każ­dego sza­lo­nego pomysłu
  • wnę­trza i małą architekturę