metode

…powstało w 2010 roku na bazie doświad­czeń, które wynie­śli­śmy z wcze­śniej­szej dzia­łal­no­ści pro­jek­to­wej w innych fir­mach. Jeste­śmy zespo­łem inter­dy­scy­pli­nar­nym, mamy prak­tykę z zakresu wzor­nic­twa prze­my­sło­wego, pro­jek­to­wa­nia wnętrz, archi­tek­tury i sce­no­gra­fii. Główne kie­runki naszego dzia­ła­nia to sys­temy komu­ni­ka­cji wizu­al­nej oraz wysta­wien­nic­two targowe.

metode

andrzej har­czuk

Pro­jek­tant szef po wydziale Form Prze­my­sło­wych Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Kra­ko­wie oraz wydziale Mecha­nicz­nym Poli­tech­niki Lubel­skiej. Jego dłu­go­let­nie doświad­cze­nie w branży pro­jek­to­wej oraz zdol­no­ści orga­ni­za­cyjne pozwa­lają zre­ali­zo­wać wizje two­rzone przez młody i zdolny zespół projektantów.

nata­lia kornecka

Pro­jek­tantka po Szkole Wnętrz i Prze­strzeni na KSA oraz Sce­no­gra­fii na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Kra­ko­wie. Kole­gów z metode spo­tkała w odpo­wied­nim miej­scu i cza­sie, tzn. gdy zespół się dopiero two­rzył. Wnio­sła ze sobą doświad­cze­nie z wcze­śniej­szej pracy jako wolny strze­lec, sze­roko pojęte zain­te­re­so­wa­nia projektowo-scenograficzno-malarskie oraz kobiecą intuicję.

mar­cin wikłacz

Pro­jek­tant archi­tekt po wydziale Archi­tek­tury Poli­tech­niki Kra­kow­skiej. Doświad­cze­nie zdo­by­wał w róż­nych biu­rach archi­tek­to­nicz­nych w kraju i za gra­nicą, czego osta­tecz­nie miał dość i z czego zre­zy­gno­wał na rzecz two­rzą­cego się zespołu metode. Dzia­łal­ność w metode dała mu moż­li­wość wyka­za­nia w pełni swo­jej kre­atyw­no­ści i profesjonalizmu.

metode