Głów­nymi kie­run­kami dzia­ła­nia metode są usługi z zakresu pro­jek­to­wa­nia komu­ni­ka­cji wizu­al­nej oraz wysta­wien­nic­twa. Two­rzymy pro­jekty dopa­so­wane do indy­wi­du­al­nych potrzeb klienta. Nie korzy­stamy z goto­wych, powszech­nie sto­so­wa­nych roz­wią­zań, dzięki czemu nasze pro­jekty nie przy­po­mi­nają pro­duk­tów konkurencji.

 

Dzięki współ­pracy ze spraw­dzo­nymi warsz­ta­tami, doświad­czo­nymi rze­mieśl­ni­kami i dostaw­cami mate­ria­łów możemy zapew­nić naj­wyż­szą jakość ofe­ro­wa­nych pro­duk­tów. Współ­pra­cu­jemy także ze spe­cja­li­stami z róż­nych branż, któ­rzy swo­imi upraw­nie­niami świad­czą o popraw­no­ści naszych roz­wią­zań w zakre­sie kon­struk­cji i roz­wią­zań elektrycznych.

Projektujemy:

  • sys­temy komu­ni­ka­cji wizu­al­nej – dla biu­row­ców, kom­plek­sów biu­ro­wych, cen­trów han­dlo­wych. Zakres od „totemu” zewnętrz­nego, napi­sów na ele­wa­cji, przez tablice recep­cyjne, ozna­ko­wa­nie pię­ter po piktogramy
  • sto­iska tar­gowe – na uży­tek dużych tar­gów zagra­nicz­nych lub kra­jo­wych. Zapew­niamy pro­jekt, reali­za­cję i wszelką logi­stykę zwią­zana z tego typu przedsięwzięciem
  • małe sto­iska – wie­lo­krot­nego użytku na potrzeby mniej­szych tar­gów zagra­nicz­nych lub kra­jo­wych. W zależ­no­ści od decy­zji klienta zapew­niamy trans­port, mon­taż na miej­scu lub nadzór
  • eks­po­zy­tory – o róż­nej for­mie i prze­zna­cze­niu, w zależ­no­ści od pre­zen­to­wa­nego pro­duktu i wize­runku firmy klienta
  • wnę­trza i małą architekturę

Przy każ­dym pro­jek­cie zapew­niamy jego kom­plek­sową reali­za­cję: poczy­na­jąc od kon­sul­ta­cji z klien­tem, wizu­ali­za­cji pro­jektu, po pro­jek­to­wa­nie roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych i kon­struk­cyj­nych, nad­zór pro­duk­cji, logi­stykę i mon­taż, na odbio­rach bran­żo­wych kończąc.