-

Na zle­ce­nie pra­cowni pro­jek­to­wych chęt­nie podej­miemy się opra­co­wa­nia pro­jektu wyko­naw­czego wszel­kich trud­nych i nie­ty­po­wych ele­men­tów. Ze zna­jo­mo­ścią rynku mate­ria­łów i dostęp­no­ści możemy opra­co­wać pro­jekt, nie tylko speł­nia­jący wyso­kie stan­dardy opra­co­wa­nia ale rów­nież będący osa­dzony w realiach i moż­liwy do wykonania.