DS Byd­go­ska

sys­tem komu­ni­ka­cji wizu­al­nej w Domu Stu­denc­kim Poli­tech­niki Kra­kow­skiej przy ul. Bydgoskiej

Sys­tem dla akad­mika nie musi być aż taki for­malny jak dla odbiorcy kor­po­ra­cyj­nego. Można sobie pozwo­lić na nieco lżej­sze podej­ście i dow­cip. Zasto­so­wa­li­śmy kla­syczne ludziki pik­to­gra­mowe w dość nie­ty­po­wych sytu­acjach: prze­no­sząc pra­nie, rower i dźwi­ga­jąc sztangi to siłowni.

Tabliczki były inspi­ro­wane ory­gi­nalną tabliczką ostrze­gaw­czą, zna­le­zioną w piw­ni­cach aka­de­mi­kach z okresu lat 70-tych. A więc mamy (ostrze­gaw­czy) ele­ment czer­wony, stenc­lo­wane czcionki… a także, nawią­zu­jąc do form zna­nych z urzę­dów, wygnie­cione tablice emaliowane.