Ele­menty wewnętrzne

wewnętrzne ele­menty sys­temu komu­ni­ka­cji wizualnej

Two­rząc sys­tem komu­ni­ka­cji wizu­al­nej dla obiektu zawsze sta­wiamy na jakość wyko­ny­wa­nych ele­men­tów oraz ich nie­po­wta­rzal­ność. Nasze roz­wią­za­nia są łatwe w póź­niej­szej obsłu­dze, ponie­waż więk­szość ele­men­tów jest mon­to­wana za pomocą spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nego sys­temu. Powie­sze­nie nowej tabliczki lub jej wymiana nie wymaga skom­pli­ko­wa­nej obsługi i wysy­ła­nia montażystów.

Dbamy rów­nież o to, aby zapro­jek­to­wany przez nas sys­tem był cha­rak­te­ry­styczny dla danego budynku. Pro­jek­tu­jemy formy gra­ficzne i prze­strzenne poszcze­gól­nych ele­men­tów, dzięki czemu powstają pro­jekty autor­skie. Zawsze sta­ramy się nawią­zy­wać w spo­sób sym­bo­liczny lub bar­dziej dosłowny do ist­nie­ją­cego wnę­trza i archi­tek­tury danego budynku.