Ele­menty zewnętrzne

zewnętrzne ele­menty sys­temu komu­ni­ka­cji wizualnej

Do zewnętrz­nych ele­men­tów sys­temu komu­ni­ka­cji wizu­al­nej należą róż­nego rodzaju duże ele­menty zewnętrzne (tzw. totemy)ze spi­sem najem­ców w danym budynku lub po pro­stu z logo klienta. Totemy sta­no­wią spójną część este­tyczną z resztą sys­temu wewnętrz­nego i podob­nie jak

tamte nawią­zują do archi­tek­tury, nie sta­no­wią jed­nak dla niej kon­ku­ren­cji lecz są jej dopeł­nie­niem. Zewnętrzne ele­menty to także napisy świetlne (logo) mon­to­wane na ele­wa­cji lub na dachu budynku, które rów­nież pro­jek­tu­jemy, wyko­nu­jemy i montujemy.