Enter­prise Park Kraków

ozna­ko­wa­nie biura mię­dzy­na­ro­do­wego przed­się­bior­stwa infor­ma­tycz­nego – współ­praca z Wojt­kiem Nowickim

Tabliczki nume­ra­cyjne o wymia­rach 10×10 cm o powierzchni mato­wej i szczot­ko­wa­nej łączą tech­no­lo­gię gra­we­ro­wa­nia z trój­wy­mia­ro­wymi ele­men­tami z two­rzywa sztucz­nego. Ele­ganc­kie i mini­ma­li­styczne Nie sta­no­wią kon­ku­ren­cji dla archi­tek­tury wnętrz lecz pod­kre­ślają wysoki stan­dard biura. 16 tablic dydak­tycz­nych do sal kon­fe­ren­cyj­nych zapro­jek­to­wa­nych i opra­co­wa­nych pod kątem

gra­ficz­nym, mery­to­rycz­nym i tech­no­lo­gicz­nym pre­zen­tuje 16 wiel­kich postaci świata nauki. Dzięki zasto­so­wa­niu mate­riału o szro­nio­nej powierzchni i prze­zro­czy­stym rdze­niu udało się zacho­wać lek­kość ele­mentu, mimo dużych wymia­rów 55x100cm. Kolo­rowa wstawka z nazwą sali oraz cha­rak­te­ry­styczna gra­fika pozwa­lają łatwo roz­róż­niać sale konferencyjne.