[OXYGEN] – Szczecin

autor­ski pro­jekt sys­temu komu­ni­ka­cji wizu­al­nej nawią­zu­jący do sty­li­styki biu­rowca Oxy­gen w Szczecinie

Część zewnętrzną sys­temu sta­nowi tablica zbior­cza najem­ców, skła­da­jąca się z ele­men­tów z logiem i nazwą firmy, mon­to­wa­nych bez­po­śred­nio do ele­wa­cji budynku. Spe­cjal­nie zapro­jek­to­wany sys­tem mon­tażu daje moż­li­wość łatwego wie­sza­nia i zdej­mo­wa­nia ele­men­tów, bez naru­sza­nia struk­tury ele­wa­cji. We wnę­trzu przy recep­cji znaj­duje się tablica zbior­cza najemców.

Część stała tablicy wyko­nana została ze szkła har­to­wa­nego i płyty kom­po­zy­to­wej. Do jej powierzchni za pomocą magne­sów mon­to­wane są tabliczki z nazwami najem­ców, co daje moż­li­wość bar­dzo łatwego, samo­dziel­nego wie­sza­nia i zdej­mo­wa­nia tabli­czek. Na potrzeby tego pro­jektu została przy­go­to­wana także autor­ska seria piktogramów.