Park Postępu 21 Warszawa

zewnętrzne i wewnętrzne ozna­ko­wa­nie kom­pleksu biu­row­ców Park Postępu 21 w Warszawie

Część zewnętrzna sys­temu składa się z głów­nego totemu oraz czte­rech mniej­szych tote­mów przed każ­dym z biu­row­ców. Dla każ­dego z biu­row­ców został stwo­rzony swo­isty sym­bol gra­ficzny, będący nawią­za­niem do kształtu danego budynku widzia­nego z lotu ptaka. Każ­demu z budyn­ków przy­dzie­lono rów­nież kolor.

Główny spis najem­ców w for­mie totemu łączy w sobie cztery sym­bole budyn­ków. Część wewnętrzna sys­temu rów­nież nawią­zuje do kolo­ry­styki oraz kształtu poszcze­gól­nych budyn­ków i składa się z tablicy recep­cyj­nej, tablic pię­tro­wych oraz serii spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­nych piktogramów.