Kon­zept Fen­ster Fensterbau/Frontale 2012

Fensterbau/Frontale. Inter­na­tio­nale Fach­messe für Fen­ster, Tür und Fassade

Pro­jekt kon­cep­cyjny, opra­co­wa­nie tech­no­lo­giczne, wyko­na­nie i mon­taż sto­iska tar­go­wego dla firmy Kon­zept Fen­ster o powierzchni 200 m2 na pla­nie tra­pezu, typu otwar­tego. Front sto­iska sta­no­wią dwie wieże, ele­gancka recep­cja oraz obro­towy eks­po­zy­tor. Na środku na pod­wyż­sze­niu sto­iska znaj­duje się strefa kawiarni prze­zna­czona do roz­mów z klientami.

Wzdłuż kra­wę­dzi sto­iska, na pod­wyż­sze­niu pre­zen­to­wane są okna i drzwi. W naroż­niku wygo­spo­da­ro­wana została prze­strzeń maga­zy­nowa oraz mini zaple­cze socjalne. Eks­po­zy­tory okienne z kon­struk­cją ukrytą pod pod­łogą umoż­li­wiają sta­bilne pre­zen­to­wa­nie nawet dużych obiektów.