Okno­plast Equip Baie 2012

Salon de la Fenêtre, de la Fer­me­ture et de la Pro­tec­tion Solaire

Pro­jekt kon­cep­cyjny, opra­co­wa­nie tech­no­lo­giczne, wyko­na­nie i mon­taż sto­iska tar­go­wego dla firmy Okno­plast. Sto­isko o pow. 200 m2 posiada dwie funk­cjo­nalne strefy: eks­po­zy­cyjną i recep­cyjną. Pomię­dzy nimi znaj­duje się część „even­towa”. Eks­po­zy­cja i recep­cja zostały umiesz­czone na podwyższeniu.

Eks­po­zy­tory okienne z kon­struk­cją ukrytą pod pod­łogą umoż­li­wiają sta­bilne pre­zen­to­wa­nie nawet dużych obiek­tów. Dla uroz­ma­ice­nia do eks­po­zy­to­rów dodane zostały kase­tony świetlne z logo klienta.