Foire de Lyon 2014

Sto­isko 56 m2 dla Okno­pla­stu na tar­gach Eure­xpo w Lyonie.

Pro­jekt kon­cep­cyjny, opra­co­wa­nie tech­no­lo­giczne, wyko­na­nie i mon­taż 56 metro­wego sto­iska tar­go­wego dla firmy Okno­plast. Z zało­że­nia sto­isko miało cha­rak­ter bar­dziej wize­run­kowy niż wysta­wowy, z pod­kre­śle­niem zaan­ga­żo­wa­nia finan­so­wego firmy w lokalną dru­żynę pił­kar­ską. Głów­nym ele­men­tem sto­iska była „wieża medialna” z gra­fiką i telewizorami.

Sto­isko było wypo­sa­żone w wiele „pił­kar­skich” dodat­ków oraz grę Fifa 2014 dla młod­szych zwie­dza­ją­cych. Na sto­isku zasto­so­wano eks­po­zy­tory typu Voy­ager z pod­świe­tla­nymi bokami oraz punk­to­wymi lam­pami ponad i poni­żej okien.