Okno­plast Made Expo 2010

Milano Archi­tet­tura Design Edilizia

Pro­jekt kon­cep­cyjny, opra­co­wa­nie tech­no­lo­giczne, wyko­na­nie i mon­taż sto­iska tar­go­wego dla firmy Okno­plast o powierzchni 200 m2, typu zamknię­tego. Eks­po­zy­cja obu­do­wana czte­rema ścia­nami w kształ­cie litery „L”. Dwie pełne ściany prze­sła­niają wnę­trze i sta­no­wią ele­ganc­kie tło dla eks­po­zy­cji logo klienta.

Dwie ściany z tka­niny trans­pa­rent­nej dają moż­li­wość pre­zen­ta­cji gra­fiki rekla­mo­wej i jed­no­cze­śnie zacho­wują „lek­kość” kom­po­zy­cji. We wnę­trzu sto­iska znaj­dują się eks­po­zy­tory do pre­zen­ta­cji okien i drzwi. Eks­po­zy­tory two­rzą spójny mate­ria­łowo sys­tem o jed­na­ko­wej estetyce.