Okno­plast Made Expo 2011

Milano Archi­tet­tura Design Edilizia

Pro­jekt kon­cep­cyjny, opra­co­wa­nie tech­no­lo­giczne, wyko­na­nie i mon­taż sto­iska tar­go­wego dla firmy Okno­plast. Sto­isko o pow. 200 m2 nawią­zuje do pro­jektu z Made Expo 2010. Dodat­ko­wym ele­men­tem są białe wieże umiesz­czone na dłuż­szych bokach, sta­no­wiące prze­strzeń eks­po­no­wa­nia logo klienta. Na środku znaj­duje się eks­po­zy­tor obro­towy pro­mu­jący wybrane przez klienta okno.

Nowe eks­po­zy­tory przy­sto­so­wane są do pre­zen­ta­cji okien z okien­ni­cami lub roletą. Podob­nie jak poprzed­nie kon­struk­cje mogą być uży­wane nie­za­leż­nie w salo­nach fir­mo­wych lub na małych prze­strze­niach wysta­wien­ni­czych bez naru­sza­nia struk­tury podłogi.