Okno­plast Made Expo 2012

Milano Archi­tet­tura Design Edilizia

Opra­co­wa­nie tech­no­lo­giczne, wyko­na­nie i mon­taż sto­iska tar­go­wego dla firmy Okno­plast. Sto­isko o pow. 200 m2. i zamknię­tym ukła­dzie nawią­zuje do poprzed­nich reali­za­cji tar­gów w Medio­la­nie. Wewnątrz znaj­duje się eks­po­zy­cja okien i drzwi umiesz­czona w kon­struk­cji g-k.

Ściana o asy­me­trycz­nej kom­po­zy­cji pre­zen­tuje różne rodzaje pro­fili okien­nych.
Sto­isko posiada strefę recep­cyjną, bar, zaple­cze oraz wydzie­loną prze­strzeń do roz­mów z klien­tami. Całość utrzy­mana jest w kolo­ry­styce bieli i szarości.